Bony upominkowe - regulamin

BONY UPOMINKOWE - REGULAMIN

 „Bon upominkowy" - bon towarowy wydany na okaziciela w formie karty lub pliku elektronicznego (niematerialnego) zawierającego kod, uprawniający Użytkownika do jego realizacji w sklepach BIOBRAIN oraz na stronie internetowej www.biobrain.pl

Nabywca” - osoba, która nabywa od BIOBRAIN Whole Foods Shop, bon w zamian za przekazanie środków pieniężnych;

Użytkownik” – Nabywca lub każdorazowy posiadacz Bonu upominkowego, korzystający z Bonu upominkowego;

I. WARUNKI OGÓLNE

1. BIOBRAIN Whole Foods Shop zobowiązuje się do przekazania Nabywcy Bonu upominkowego oraz do przyjmowania go do realizacji w sklepach BIOBRAIN Whole Foods Shop oraz na platformie www.biobrain.pl.

2. Nabywca zobowiązuje się do przekazania BIOBRAIN Whole Foods Shop środków pieniężnych w kwocie równej wartości nominalnej zakupionego Bonu upominkowego. Zapłata za Bon upominkowy w sklepach BIOBRAIN Whole Foods Shop może nastąpić gotówką lub za pomocą karty płatniczej. Zapłata za Bon upominkowy na portalu www.biobrain.pl, może nastąpić wyłącznie za pośrednictwem przelewu internetowego (w tym DotPay).

3. Bonu upominkowego nie można zakupić ze środków innego Bonu.

4. Bon upominkowy a w szczególności przypisane do niego środki pieniężne nie mogą być wymienione na gotówkę. 

5. Bon upominkowy może być wykorzystana przez każdego Użytkownika, który przedstawi go w sklepach stacjonarnych BIOBRAIN Whole Foods Shop lub każdego zarejestrowanego Użytkownika, który dokona zakupu produktów za pośrednictwem platformy www.biobrain.pl

6. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie BIOBRAIN Whole Foods Shop nie ponosi odpowiedzialności za posłużenie się przez osobę trzecią Bonem upominkowym, jak również za utratę lub uszkodzenie Bonu z przyczyny nie leżącej po stronie BIOBRAIN Whole Foods Shop po ich przekazaniu Nabywcy.   

7. Bon upominkowy jest ważny przez 12 miesięcy od dnia jego zakupu.
  
8. Upływ terminu ważności Bonu uniemożliwia skorzystanie z niego.

II. ZASADY KORZYSTANIA

1. BIOBRAIN Whole Foods Shop realizuje transakcje tylko w opariu o oryginalne karty, potwierdzone unikatowym kodem przypisanym do każdej karty

2. Bon upominkowy może być wykorzystany jednorazowo w całości.

3. Przy realizacji Bonu upominkowego Użytkownikowi nie przysługuje prawo otrzymania reszty w gotówce, gdy wartość zakupionych produktów lub usług jest niższa niż aktualna wartość nominalna Bonu, lub jakiego kolwiek innego ekwiwalentu poza produktami do nabycia w sklepach BIOBRAIN Whole Foods Shop.

4. Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty różnicy ceny produktów gotówką, kartą płatniczą, gdy wartość nabywanego produktu jest wyższa niż aktualna wartość nominalna Bonu upominkowego.  

5.  W przypadku realizacji zakupów w sklepach stacjonarnych BIOBRAIN Whole Foods Shop - Użytkownik jest zobowiązany do oddania Bonu upominkowego sprzedawcy.

6. W przypadku zakupów za pośrednictwem platformy www.biobrain.pl Użytkownik po dodaniu produktów do koszyka musi podać unikatowy numer znajdujący się na Bonie upominkowym, poprzez wpisanie go w pole KOD RABATOWY. Wartość zamówionych produktów zostanie pomniejszona o wartość Bonu upominkowego. UWAGA! Kod przypisany do bonu jest jednorazowy.

III. RODZAJE I AKTYWACJA BONU

1. Aktywacja Bonu upominkowego BIOBRAIN Whole Foods Shop następuje z momentem zakupu Bonu przez nabywcę.     

2. Bon upominkowy po przekroczeniu terminu jego ważności jest nieważny.  

3. Bon można nabyć w formie:

    3.1. Tradycyjnej karty - do wykorzystania w sklepie stacjonarnym jak i online.
    3.2. Elektronicznego bonu - do wykorzystania w sklepie online www.biobrain.pl.

IV. ROZLICZENIA I REKLAMACJE

1. Wszelkie reklamacje związane zakupem oraz użyciem Bonu upominkowego będą rozpatrywane przez BIOBRAIN Whole Foods Shop w ciągu 14 (czternastu) dni od daty złożenia pisemnej reklamacji przez Użytkownika.  

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Nabycie Bonu upominkowego przez Nabywcę oznacza wyrażenie zgody na treść niniejszego regulaminu oraz zobowiązanie do jego przestrzegania. Skorzystanie Bonu upominkowego przez Użytkownika nie będącego Nabywcą oznacza wyrażenie przez niego zgody na treść niniejszego regulaminu oraz zobowiązanie do jego przestrzegania.  

2. Bon upominkowy w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, jak również nie jest elektroniczną kartą płatniczą. Bony upominkowe są formą bonu towarowego.  

3. Treść niniejszego regulaminu jest udostępniona na stronie internetowej www.biobrain.pl oraz w sklepach stacjonarnych BIOBRAIN Whole Foods Shop. Na żądanie Użytkownika, BIOBRAIN Whole Foods Shop przekaże Użytkownikowi treść niniejszego Regulaminu w formie pisemnej.  

4. W przypadku sprzeczności niniejszego regulaminu z regulaminem Sklepu Internetowego empik.com, dostępnym na stronie internetowej www.empik.com/regulamin, zastosowanie znajdują postanowienia niniejszego regulaminu.